Föråldrad webbläsare
Du använder en föråldrad webbläsare som inte stöds av den här sidan. Var vänlig uppgradera till en mer modern webbläsare som Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som utförs inom ramen för de tjänster som tillhandahålls av Lenswaygruppen genom dess webbsiter, tjänster och applikationer (våra ”Tjänster”) Lensway Group AB, organisationsnummer 556579-3188 (nedan kallat ”LWG”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för våra Tjänster och genom Lenswaygruppens varumärken.

LWG är angelägna om att skydda din integritet. I denna integritetspolicy redogörs för hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. I den redogörs också för vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du utövar dem. Du kan alltid kontakta oss när det gäller integritets- och dataskyddsfrågor, genom att skicka ett mejl till oss på dpo@lensway.com

Vilka uppgifter samlar vi in?

Uppgifter du lämnar till oss. Du kan direkt eller indirekt lämna information till oss om dig själv på en mängd olika sätt, som exempelvis när du gör en beställning på vår webbplats, kontaktar oss, använder vår kundportal eller någon annan av LWGs Tjänster där du lämnar personuppgifter. Det kan röra sig om:


  • Person- eller kontaktuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer, titel, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer osv.
  • Information om varor eller tjänster: Närmare uppgifter om de artiklar du köper. Identitet för och hur många produkter du köpt och hur mycket du betalat.
  • • Betalningsmetod och status
  • • Leveranssätt
  • • Rabatt- och kampanjkoder, däribland hänvisningar till vänner du hänvisat till och närmare uppgifter om dem.
  • Uppgifter om styrka, slipning och recept: Specifika uppgifter om styrka, slipning och recept, dvs. uppgifter om styrka (sfär), cylinder, axelläget, baskurva och pupillavstånd.
  • Finansiell information: För att ge dig rätt servicenivå kan vår leverantör av betalningar samla in uppgifter om bland annat din inkomst, eventuella kreditåtaganden, negativa betalningsanmärkningar och tidigare beviljade krediter. Inga av dessa uppgifter förmedlas till eller görs på annat sätt tillgängliga för LWG.
  • Information om kontakter mellan dig och LWG: Hur du använder våra Tjänster, däribland reaktionstider på sidor, nedladdningsfel, till- och frånträdesmetoder samt leveransmeddelanden när vi kontaktar dig.
  • Information om enheter: T.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, inställningar för tidzon, operativsystem samt plattform och skärmupplösning.
  • Geografiska uppgifter: Din geografiska plats

De uppgifter du lämnar till oss krävs, liksom uppgifterna om varor/tjänster och din finansiella information, i allmänhet för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan de övriga uppgifter vi samlar in i allmänhet krävs av andra skäl, enligt nedan.


Behandlingens syfte Rättslig grund för bearbetningen Automatiskt beslut (J/N)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Fullgöra våra avtalsenliga åligganden gentemot dig J
För att administrera din betalning och kundrelationen, dvs. fullgöra våra skyldigheter som uppstår till följd av avtal som ingås mellan dig och oss och tillhandahålla dig all information, alla produkter och alla tjänster du önskar från oss. Fullgöra våra avtalsenliga åligganden gentemot dig J
För att kunna erbjuda dig möjligheten att beställa våra produkter slipade efter en viss styrka. Ditt samtycke. J
För att lämna relevant information om och marknadsföra våra egna eller särskilt utvalda samarbetspartners Tjänster. LWGs berättigade intresse. J
För kundanalys, administrera företagets tjänster och de varor som tillhandahålls, samt för intern verksamhet som felsökning, dataanalys, utprovning, undersökning och i statistiksyfte. Fullgöra våra avtalsenliga åligganden gentemot dig och LWGs berättigade intresse. J
För att säkerställa att innehåll presenteras på för dig och för din enhet effektivast möjliga sätt. Fullgöra våra avtalsenliga åligganden gentemot dig J
För att säkerställa att innehåll presenteras för dig på effektivast möjliga sätt. Fullgöra våra avtalsenliga åligganden gentemot dig J
För att förhindra missbruk av LWGs Tjänster, som en del av våra ansträngningar för att hålla våra tjänster säkra och trygga. LWGs berättigade intresse. J
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägeri och riskhantering. LWGs berättigade intresse. J
För att förbättra våra tjänster och varor och i allmänna affärsutvecklingssyften, begränsa bedrägerier till ett minimum, utveckla nya produkter och funktioner och utforska nya affärsmöjligheter. LWGs berättigade intresse. N
För att respektera gällande rätt, som bokföringslagstiftning. Fullgöra rättsliga förpliktelser. N

Kommunikation med dig

LWG kan efter ditt första köp skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden via e-post, sms och brev. Syftet med dessa utskick är att förmedla relevant information som rör LWGs varumärken, våra Tjänster och produkter samt för att genomföra kundnöjdhetsenkäter (t.ex. sedan du har kontaktat LWGs kundtjänst). Du har i samband med mottagandet av dessa utskick, möjlighet att avböja sådan kommunikation genom att direkt i utskicket klicka på länk för avregistrering eller att vända dig till vår kundtjänst per telefon 020-232020 eller via kontaktformulär som du hittar på lensway.se/contact.

Med vem kan vi dela dina uppgifter

LensWay group ägs av Essilor International Group och vi kan därför komma att dela dina uppgifter med de bolag som ingår i Essilor International Group. LensWay Group kommer enbart att dela dina personuppgifter inom Essilor International Group när så är nödvändigt och endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Andra bolag inom Essilor International Group kan exempelvis komma att behandla dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde till LensWay Group.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners, om så krävs för att tillhandahålla våra Tjänster eller fullgöra vårt avtal med dig. LWG kan därför komma att dela dina personuppgifter enligt följande:

Typ av tjänst Geografisk placering Leverantörens roll
Betaltjänstleverantör EU/ESS Personuppgiftsansvarig
Logistiktjänster EU/ESS Personuppgiftsansvarig
Marknadskommunikation EU/ESS Personuppgiftsbiträde
Sociala medier EU/ESS Personuppgiftsansvarig

Om en leverantör anges som personuppgiftsansvarig, så ansvarar leverantören för den behandling som leverantören utför. För mer information om den personuppgiftsbehandling som en leverantör utför som personuppgiftsansvarig hänvisar vi till leverantörens integritetspolicy.

Om leverantören anges som personuppgiftsbiträde, så ansvarar vi och leverantören tillsammans för den behandling som leverantören utför. Leverantören får som personuppgiftsbiträde endast behandla personuppgifter på de sätt och för de ändamål som vi har bestämt.

Om du har frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för en viss behandling är du välkommen att kontakta oss.

Vi vidtar varje rimlig legal, teknisk och organisatorisk åtgärd för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med relevant grad av skydd när de överförs till eller delas med sådan utvald tredje man.

Myndigheter

Vi kan komma att överföra personuppgifter för myndigheter som Polisen, Skatteverket och andra myndigheter, om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du samtyckt till det.

Vad gör vi INTE med dina uppgifter?

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje man.

Var sparar vi dina personuppgifter?

Vi eftersträvar alltid att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan emellertid i vissa fall överföras till och behandlas någon annanstans än inom EU/EES, av något företag som ingår i Essilor International Group eller av en leverantör eller underentreprenör. Eftersom LWG är fast beslutet att alltid skydda dina uppgifter, vidtar vi varje rimlig, legal, teknisk och organisatorisk åtgärd för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med relevant grad av skydd, jämfört och i linje med åtminstone den grad av skydd som erbjuds inom EU/EES. När personuppgifter överförs och behandlas utanför EU/EES tillämpar vi i vissa fall som skyddsåtgärd av EU-kommissionen beslutade så kallade standardavtalsklausuler. Vill du få en kopia på dessa standardavtalsklausuler kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges här nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Har du varit i kontakt med vår kundtjänst via chatt, mail eller telefon så sparar vi denna konversation i maximalt 3 månader för att kunna följa upp ärendet och säkerställa en hög servicegrad.

Om du har fått erbjudanden från oss via sociala medier eller affiliate nätverk så sparar vi dessa uppgifter i maximalt 3 månader. Detsamma gäller om du deltagit i tävlingar hos oss.

Personuppgifter som är relaterade till ditt köp, såsom namn och adressuppgifter, kommer att sparas i maximalt 8 år, utifrån Konsumentköpslagen och Bokföringslagen.

Våra berättigade intressen

Vid behandling med stöd i den rättsliga grunden berättigat intresse anser vi att våra berättigade intressen grundar sig att vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra, fullgöra och administrera vår verksamhet och våra Tjänster. Vi har vidare ett berättigat intresse av att skydda oss, våra kunder och våra leverantörer från bedrägligt beteende och missbruk av våra tjänster. Vårt berättigade intresse att skicka marknadsföring och erbjudanden om vår verksamhet och våra Tjänster baserar vi på att sådan information kan vara av betydande intresse för våra kunder samt att eventuell integritetsrisk för den registrerade är mycket begränsad. Den registrerade kan när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för ändamålet marknadsföring.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar personuppgifter hänförliga till slipning, styrka och ditt recept. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av behandlingen på grundval av ditt samtycke innan det återkallades av dig.

Rätt att få åtkomst av dina uppgifter. Vill du få reda på och verifiera den information vi har om dig kan du begära en utskrift av uppgifterna. En utskrift av uppgifterna kan begäras kostnadsfritt. I de delar vi behandlar personuppgifter om dig för att fullgöra våra avtalsenliga åligganden gentemot dig, och du själv har tillhandahållit oss dessa personuppgifter, har du rätt att få ut dessa i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, dataportabilitet.

Rätt till begränsning av behandling: Du har i vissa fall rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, d v s begränsar behandlingen till vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Du kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör kommer du att informeras om detta.

Rätt till rättelse. Du har rätt att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig själv.

Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som stöds på den rättsliga grunden berättigat intresse. Vid en invändning ska vi upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring: När personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig för direktmarknadsföringssyften. Om du motsätter dig behandling av personuppgifter för direktmarknadsändamål kommer vi att upphöra med behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt till radering ("rätt att bli glömd"). I den mån dina personuppgifter inte längre krävs för det ändamål för vilket de samlades in, har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Emellertid hindrar vissa skyldigheter enligt lag oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. Sådana skyldigheter följer av redovisnings- och skattelagstiftning, men även av konsumenträttslagstiftning. Vad vi gör är att spärra uppgifter som vi måste hindra från att användas för annat ändamål än att respektera sådana rättsliga krav.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet. För det fall du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Datainspektionen.

Ändringar av denna policy. Vi kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vid större förändringar kommer vi att informera om ändringarna på lämpligt sätt, exempelvis genom att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om vår behandling av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta våt Dataskyddsombud via mail på dpo@lensway.com